Användarvillkor på Gofrakt

Allmänt

Gofrakt erbjuder annonsplats och forum för att transportörer, chaufförer och kunder ska kunna komma i kontakt med varandra. Gofrakt erbjuder även en spårningstjänst där en leverans kan följas i realtid.
De här villkoren ("Användarvillkoren") och övriga villkor som finns på Gofrakts webbplats och mobila applikationer (kallas tillsammans "Webbplatsen") samt villkor som Gofrakt i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Gofrakts tjänster (”Tjänsterna”).
Tjänsterna tillhandahålls av Gozy AB, org. nummer 559206-1708. Gofrakt (“Gofrakt” eller “vi”) är en del av Gozy AB.
Du godkänner dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem genom att använda Tjänsterna.
Denna version av Användarvillkoren gäller från den 1:a juni 2019. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren och skriva ut en kopia av dessa för framtida bruk.

Dina personuppgifter

För att du ska kunna få tillgång till Gofrakts tjänster, exempelvis kunna annonsera på Gofrakt eller kontakta annonsörer, behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I Gofrakts personuppgiftspolicy finner du information om vilken information vi samlar in, hur dina personuppgifter används och vilka rättigheter och valmöjligheter du har, exempelvis vad gäller att få tillgång till dina personuppgifter.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

Du måste vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande för att ingå avtal om Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, övriga villkor tillhandahållna av Gofrakt eller lagar och regler. När du registrerar ett företag som användare av Tjänsterna så intygar du att du har behörighet att binda företaget till de här Användarvillkoren.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen, exempelvis bilder ("Användargenererat innehåll").
Du garanterar att du har de rättigheter som krävs att använda det Användargenererade innehållet, genom att du själv har skapat detta, eller att de som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren. Det innebär att du garanterar att det Användargenererade innehållet inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material som du inte har tillåtelse att använda.
Du garanterar att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Gofrakt även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.
Genom att publicera Användargenererat innehåll på Webbplatsen, ger du Gofrakt obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, kopiera eller lagra det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att upplåta dessa rättigheter vidare till eventuella samarbetspartners.
Gofrakt får också använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Gofrakts rättigheter består även efter att en annons har raderats. Du efterger med detta alla eventuella krav på ersättning från Gofrakt för Gofrakts användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter

Gofrakt, eller Gofrakts licensgivare, har de immateriella rättigheterna till text, bild, design samt övrigt material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Detta gäller även den programkoden som ligger till grund för Tjänsterna. Angivet material och information får inte användas på annat sätt än för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat föreskrivs är allt material Gofrakts exklusiva egendom.
Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men skriftligt tillstånd krävs från Gofrakt för att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen.
Användning av automatiserade tjänster som robotar, spindlar, indexering och liknande samt övriga metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Gofrakt. All olovlig användning medför ersättningsskyldighet.

Marknadsföring

Enligt Marknadsföringslagen (2008:486) ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed.
Det är förbjudet att skicka reklam via e-post eller SMS till fysiska personer om inte dessa har gett sitt samtycke till detta på förhand. Det är även förbjudet att bedriva telefonförsäljning till personer som har motsatt sig detta.

Ansvarsbegränsning

Gofrakt garanterar inte oavbruten, kontinuerlig eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av faktorer utanför Gofrakts kontroll och Gofrakt ställer inga garantier gällande Webbplatsens tillgänglighet eller funktion. Gofrakt är inte ansvarigt för skador som, direkt eller indirekt, orsakas vid användning av Webbplatsen och deWebbplatsens innehåll.
Webbplatsen utgör huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är därmed ett forum som låter användare annonsera tjänster. Gofrakt har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en transportör, chaufför och kund. Du kan inte anta att en försäljning, ett köp eller ett erbjudande av en tjänst är lagligt och giltigt endast för att det finns på Webbplatsen. Gofrakt ansvarar inte för den tjänst som utannonseras.
Gofrakt ersätter enbart direkta kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Gofrakts sida vid användande av Tjänsterna. Gofrakt ansvarar inte i något fall för indirekta skador som exempelvis förlust av data, utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Högst annonskostnaden ersätts vid tekniska fel som påverkar annonseringen.
Gofrakt är inte ansvarig för skada som beror på felaktig information i annonstexten eller på uteblivna eller fördröjda annonssvar.

Gofrakt upplåter Webbplatsen för annonsering, en affär upprättas således mellan transportör, chaufför och/eller kund, vilket innebär att Gofrakt inte är ansvarig för pengatransaktionen mellan parterna och inte heller någon del transporttjänsten, som exempelvis skador av gods.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Gofrakt utan skada i det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor, i strid med gällande lagar eller tredje parts rättigheter.

Ångerrätt

Som regel har du 14 dagars ångerrätt när du köper tjänster via Internet.Du måste dock frånsäga dig din ångerrätt för att annonsera på Gofrakt eftersom Gofrakts tjänst för annonsering medför att du, genom att publicera en annons, begär att tjänsten påbörjas direkt efter att du har betalat för den. Det medför att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten är fullgjortd. Gofrakts tjänst anses fullgjord direkt när din annons har publicerats. Samma regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Tilläggstjänster är till exempel förnyelse eller ändring av annons, dessa tjänster är fullgjorda så snart annonsen förnyats eller ändrats.

Förändringar i Tjänsterna

Gofrakt kan utan föregående information när som helst besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I ett sådant fall förbehåller sig Gofrakt rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket sker efter att du har fått information om det, exempelvis genom ett meddelande till din registrerade e-post. Eventuell ersättning som har betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som ingåtts mellan dig och Gofrakt, utan ditt medgivande, kan överlåtas till annat bolag, som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av Gozy AB eller till tredje part i samband med en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

Ändringar i Användarvillkoren

Gofrakt kan ändra dessa Användarvillkor från en tid till annan. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Eventuella tvister ska avgöras i svensk allmän domstol.
Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, för mer information läs på www.arn.se.

Kontaktuppgifter

Gofrakt, info@gofrakt.se

Regler för annonsering

Gofrakt framhåller inte nedan angiven information, avseende vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och därmed inte får förekomma på Webbplatsen, är uttömmande eller komplett. Informationen är alltså enbart exemplifierande. Du, som användare, ansvarar själv för att den information som du publicerar inte strider mot gällande lagar och regler. Det är du som användare personligen är ansvarig för din annons.
Gofrakts "Privatannonser" används av privatpersoner.
Gofrakts "Företagsannonser" används av företag. Gofrakt förbehåller sig rätten att avgöra när en annons anses företagsliknande.
Företagsannonsörer ska följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Granskning och kontroll av användare och annonser

Gofrakt förbehåller sig rätten att granska annonser samt att neka eller ta bort annonser om de bryter mot Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, övrig rättslig reglering eller mot Gofrakts principer och anda villkor eller regler. Gofrakt förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen kan publiceras efter ändringen.
Kontroller genomförs löpande, exempelvis för verifiering av en användares identitet, den som väljer att inte medverka till detta kan stängas av från användning av Gofrakt.

Gofrakts meddelandetjänst

Du kan skicka och ta emot meddelanden i Gofrakts meddelandetjänst. Meddelanden som du skickat eller mottagit från andra Gofraktanvändare finns sparade i ditt användarkonto på Gofrakt. Om du har valt att få e-postnotiser skickas även meddelanden till din registrerade e-post. Du kan välja mellan att svara på meddelanden på Gofrakt eller via e-post.
God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklarhet för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det inte tillåtet att: • Trakassera, hota eller i övrigt agera stötande mot någon i Gofrakts meddelandetjänst.
• Utföra någon olaglig, eller skadlig handling genom att använda Gofrakts meddelandetjänst.
• I övrigt missbruka Gofrakts meddelandetjänst, till exempel genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.
Gofrakt kommer att ta bort, filtrera eller stoppa meddelanden med otillåtet eller stötande innehåll. Gofrakt kan även ta bort innehåll eller stoppa meddelanden som är i strid med våra Användarvillkor. Gofrakt förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer dessa regler.

Tredjepartsinformation

När du publicerar din annons kan Gofrakt visa tilläggsinformation i anslutning till din annons. Den typen av tilläggsinformation visas automatiskt och är baseras på den information som du som annonsör/användare/ lägger in, till exempel kan kartinformation visas baserat på det postnummer du har angett. Sådana tilläggsuppgifter hämtas från externa system som tillhandahålls av tredje part, Gofrakt tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Meddela Gofrakt om något inte stämmer.

Bilder

Bilder ska vara relevanta för tjänsten du annonserar. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. De kan vara skyddade under upphovsrättslagen.
Avseende bilder i annonser, se även ovan i dessa Användarvillkor under avsnittet Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Gofrakt och Gofrakt har rätt att fritt förfoga över innehållet.

Logotyper

Det är inte tillåtet att använda någon annans logotyp i en annons.